Akadálymentes verzió Please choose your language: Hun - Eng - Ro - Srb

Adatkezelési nyilatkozat

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

A BB Automobile Bt. / Slim City tevékenysége során mind a magyarországi, mind pedig az Európai Unió által meghatározott, a személyes adatok védelméről szóló, illetve ehhez kapcsolódó egyéb törvények szerint jár el. A BB Automobile Bt. / Slim City az Ön védelmében nyilvántart olyan adatokat, amelyek az Ön biztonságos kezeléséhez, beazonosításához, illetve az Ön időszakos tájékoztatásához szükséges.

 

Értelmező rendelkezések

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

különleges adat: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Általános rendelkezések

 

Az adatkezelés célja, hogy az Ön érdekében a BB Automobile Bt.  / Slim City a tőle telhető legjobb minőségben, és a lehető legkisebb kockázattal tudja nyújtani az Ön által megrendelt szolgáltatást.

 

A BB Automobile Bt. / Slim City az adatkezelés minden szakaszában a fent megjelölt céloknak megfelelően kezeli az Ön által Önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

BB Automobile Bt. / Slim City csak a szükséges mennyiségű és tartalmú adatokat kezel, és kizárólag a szükséges időre.

 

BB Automobile Bt.  / Slim City kizárólag olyan adatokat kezel, amelynek felvétele törvényes, tisztességes, önkéntesen szolgáltatott, szükség esetén időszakosan változó.

 

BB Automobile Bt. / Slim City az adatokat oly módon tárolja, hogy az megfeleljen az érvényes törvényi előírásoknak.

 

BB Automobile Bt. / Slim City harmadik személynek kizárólag akkor közöl adatot, ha azt a törvény számára előírja, vagy Ön ahhoz írásosan hozzájárulását adja.

 

Az Önről nyilvántartott adatokba Ön bármikor betekinthet, kérheti azok helyesbítését, - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 

Az Ön kérésére a BB Automobile Bt.  / Slim City mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapját az Ön önkéntes vásárlása teremti meg, írásos nyilatkozata internetes vásárlás esetén a BB Automobile Bt. / Slim City által közzétett Általános Szerződési Feltételek elfogadásával történik.

 

Önnek lehetősége van tiltakozni az adatok kezelésével kapcsolatban ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a BB Automobile Bt.  / Slim City vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

BB Automobile Bt. / Slim City - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a BB Automobile Bt.  / Slim City. köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben Ön a BB Automobile Bt. / Slim City által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

Ha a BB Automobile Bt. / Slim City törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 30 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat Ön ellen.

 

Adatbiztonság

 

BB Automobile Bt. / Slim City. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos törvények előírnak. Társaságunk törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 

Rendelkezés személyes adatokkal

 

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

 

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

A felhasználó jogérvényesítő lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@slimcity.hu e-mail címen.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Az adatok feldolgozása mind kézi, mind informatikai eszközökkel is történik, automatizált módon. A BB Automobile Bt.  / Slim City. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően. A BB Automobile Bt.  / Slim City internetes oldalának megtekintésével kapcsolatos adatkezelési rendelkezések az Általános Szerződési Feltételek között találhatók. Az adatok tárolásának határideje 10 év.

 

 

Szeged, 2013. 07. 22.

Hírlevél

Kérjük töltse ki az alábbi mezőket.
Név:
E-mail cím:
 
Ellenőrző kód: